امضاء قرارداد تجاری برقی کردن راه آهن تهران - مشهد  

تاريخ تنظيم: دوشنبه 7 بهمن ماه 1392

قرارداد تجاری برقی کردن راه آهن تهران - مشهد میان شرکت راه آهن و کنسرسیوم ایرانی- چینی متشکل از شرکت مپنا، شرکت مپنا احداث، شرکت مپنا اینترنشنال، شرکت CMC و شرکت SU Power امضاء شد.

با امضای این قرارداد اصلاح و احداث خط موجود برای سرعت 200 کیلومتر بر ساعت، احداث شبکه برقی راه آهن برای سرعت 250 کیلومتر بر ساعت و تامین و نگهداری 70 دستگاه لکوموتیو برقی به عهده این کنسرسیوم ایرانی– چینی گذاشته شد. همچنین این قرارداد به صورت EPC و تامین منابع مالی آن به صورت فاینانس از خط اعتباری کشور چین تامین شده است.

 با امضای این قرارداد اصلاح و احداث خط موجود برای سرعت 200 کیلومتر بر ساعت، احداث شبکه برقی راه آهن برای سرعت 250 کیلومتر بر ساعت و تامین و نگهداری 70 دستگاه لکوموتیو برقی به عهده این کنسرسیوم ایرانی– چینی گذاشته شد.