اهداف، چشم انداز و ماموریتهای گروه مپنا:

چشم انداز شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا:

هدف بنیادی:
هدف بنیادی گروه مپنا،دلیل بقاء سازمان است با توجه به سه حوزه فعالیت گروه مپنا(نیروگاه ،نفت و گاز و صنایع ریلی)،هدف بنیادی زیر برای مپنا تعیین گردیده است

اين هدف اولاً، طراحي، تأمين منابع مالي، توليد تجهيزات، احداث، و اداره ظرفيتهاي توليد انرژيدرحوزههاي برق، نفت و گاز را شامل ميشود.
ثانياً، طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات ناوگان ريلي نظير لكوموتيو و واگن مشمول اين هدف  ساسي قرار مي گيرد.  


چشم انداز
:
گروه مپنا مصمم است، در طي 20 سال آينده به مجموعه اي معتبر در سطح جهاني و معتبرترين مجموعه در
منطقه خاورميانه و غرب آسيا در زمينه ايجاد و اداره ظرفيتهاي توليد برق، توسعه ظرفيتهاي توليد نفت وگاز و حمل و نقل ريلي تبديل شود .در 20 سال آينده گروه مپنا به مجموعه اي تبديل خواهد شد، كه ظرفيتهاي توليد نفت و گاز و حمل و نقل ريلي را با بهترين كيفيت به نحو اقتصادي و رقابتي در سطح دنيا و به خصوص منطقه طراحي، توليد و يا احداث خواهد كرد.
چشم انداز و دورنماي بلندپروازانه مپنا به صورت زير مشخص شده است:


 


بيانيه ماموريت گروه مپنا
:
  • توسعه قابليتها و توانايي هاي سازماني، مديريتي و اجرايي در زمينه اجراي پروژه هاي بخش هاي نيرو، نفت و گاز و حمل و نقل ريلي
  • افزايش امكان رقابت پذيري در بخش نيرو از طريق كاهش قيمت تمام شده، بهبود بهره وري و كيفيت و ايجاد قابليتها و پتانسيلهاي مناسب در بخش نفت و گاز و حمل و نقل ريلي
  • ايجاد و توسعه دانش طراحي و مهندسي و تكنولوژي اجرا در بخشهاي نيرو، نفت و گاز و حمل و نقل ريلي و انتقال دانش فني روز جهان ايجاد و توسعه تكنولوژي طراحي و ساخت تجهيزات اصلي نيروگاههاي حرارتي، بادي، خورشيدي
  • تجهيزات كليدي و اصلي در بخش نفت و گاز و لوكوموتيوهاي الكتريكي و ديزلي و قطارهاي شهري و بين شهري و مترو در كشور
  • افزايش ميزان ساخت داخل تجهيزات نيروگاهي، نفت و گاز و ريلي
  • مشاركت در جذب سرمايه گذاري و تأمين منابع مالي پروژ هها در بخشهاي نيرو، نفت و گاز و حمل و نقل ريلي
  • ايجاد و گسترش خدمات بهره برداري و نگهداري (O&M) در بخشهاي ذيربط
  • ايجاد و گسترش خدمات پس از فروش در بخشهاي ذيربط
  • مديريت و اجراي پروژه ها در بخش نيرو در سطح ملي و فراملي و در بخشهاي نفت و گاز و حمل ونقل ريلي در سطح ملي مطابق با استانداردهاي جهاني و توسعه سهم بازار در هر بخش
  • توسعه توانايي پيمانكاران داخلي در اجراي پروژه ها در بخشهاي نيرو، نفت و گاز و حمل و نقل ريلي و استفاده از امكانات بالقوه كشور جهت شكوفا نمودن آنها و ارتقاء تكنولوژي اجرايي پيمانكاران

بيانيه مأموريت بخش ريلي:
با استناد به سند چشم انداز گروه مپنا و با در نظر گرفتن شرايط فعلي بخش حمل و نقل ريلي مپنا وهمچنين با توجه به نظرات مديران ارشد اين بخش، بيانيه مأموريت بخش حمل و نقل ريلي مپنا به شرح ذيل ارائه مي شود:
به اين ترتيب بخش حمل و نقل ريلي مپنا قادر است، با اتكا بر نياز بازار داخل كشور، انواع پروژه هاي طراحي، ساخت و تعمير و نگهداري در حوزه صنعت ريلي را در سطح كشور، به انجام رسانده و با استفاده از نيروي متخصص و كارآمد و حسن شهرت گروه مپنا، مشتريان اصلي اين صنعت را شناسايي و جذب نمايد.