تست وزن لکوموتیو و واگن

پس از پایان تمامی مراحل مونتاژ و پر کردن تمامی موارد شارژی مانند ماده خنک کننده،‌روغن، سوخت و ... برای اطمینان از توزیع یکنواخت بار روی چرخها، لکوموتیو یا واگن به محل تست وزن منتقل می شود و فرآیند تست وزن انجام می شود. در صورت عدم تقارن توزیع وزن روی چرخها، با تغییر شیم گذاری تعلیق ثانویه این مغایرت رفع و تست وزن تکرار می گردد.بازگشت