تست باران

برای اطمینان از عدم وجود نشتی در نواحی مختلف لکوموتیو و واگن مانند سقفهای 1، 2 و 3، دربهای کناری و انتها، Cyclone Separator ، شیشه جلو، چراغها و ... لکوموتیو یا واگن به محل انجام تست باران منتقل و با شرایط تعریف شده در پروتکل تست، از عدم وجود نشتی اطمینان حاصل می گردد.

بازگشت