شرکت مهندسي و ساخت لکوموتيو مپنا

کرج، ميدان استاندارد به سمت مشکين دشت ، شرکت مهندسی و ساخت لکوموتيو مپنا

تلفن : 36186000 026

دورنگار: 36186204-026

کد پستی: 3173655111

پست الکترونیکی: Info[at]mapnalocomotive.com