» HSE
 
شرکت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا در راستای تعهد عینی و نگاه علمی به صیانت از محیط زیست و سلامت انسانها و حفظ منافع تمامی ذینفعان ، بالاخص کارکنان با تعیین الزامات  HSE برای سازمان و همچنین پیمانکاران  ، اقدام به تعریف اهداف و تعیین الزاماتی در راستای اهداف استراتژیک سازمان و گروه مپنا نموده است. پس از استقرار سيستم هاي مديريت يكپارچه (IMS ) در شركت مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا، نظارت بر اجراي دقيق دستورالعمل ها، الزامات قانوني و مقررات فراگير در جهت بهبود مستمر سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي (OHSAS 18001 و ISO14001) را نيز مي توان از وظايف مهم واحد تضمین کیفیت و HSE به حساب آورد.
ازجمله مهمترین وظایف HSE می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• تهیه و تدوین دستورالعمل های HSE مطابق با الزامات ابلاغی توسط HSE گروه ، قوانین و مقررات ملی ، محلی و منطقه ای
•  برقراری ارتباط و تعامل با  ادارات کار ، مراکز بهداشت و محیط زیست  در جهت برآورده نمودن کلیه الزامات ، دستورالعمل ها و آیین نامه های ابلاغی توسط ارگانهای یاد شده
ارزیابی ریسکهای ایمنی و بهداشت  و جنبه های زیست محیطی  ، پروژه ها و کنترل ریسک های غیر قابل قبول
•  تعیین روشهایی برای پایش و ارزیابی عملکرد HSE سازمان و  انجام ارزیابی ها
• شناسایی عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، آلاینده های زيست محيطي و انجام ارزیابی ها و پایش نتایج آن
•  نظارت بر برگزاری مانورهای واکنش در شرایط اضطراری
•  شناسایی الزامات ملی و پایش میزان دستیابی به الزامات فوق  
•  تحلیل حوادث و شبه حوادث به منظور شناسایی علل بروز رویداد و پیشگیری از رخداد مجدد آن
•  اندازه گیری و تحلیل شاخص های عملکردی در سازمان در راستای اهداف سازمان و گروه مپنا از قبیل استعداد حادثه پذیری ، رفتارهای ناایمن و فرهنگ ایمنی
•  تدوین برنامه های آموزشی در راستای ارتقاء سطح دانش و آگاهی در زمینه HSE در سازمان و کاهش بروز حوادث و افزایش سطح سلامت
• ارزیابی HSE پیمانکاران و همکاری در ارتقاء آنها
•  نظارت و پایش عملکرد HSE پیمانکاران تهیه الزامات مرتبط با سلامت شغلی در قرارداد و شرح خدمات پیمانکاران
•توسعه فضاي سبز  به میزان 25 درصد از سطح کارخانه و تلاش در جهت حفظ  و نگهداری آن
•  استقرار و نظارت  بر   مديريت ضايعات و پسماندها  و اجرای طرح تفکیک از مبدا مطابق با الزامات و قوانین زیست محیطی
•  نظارت بر نحوه جمع آوري پسابهاي كارخانه و سيستم تصفيه خانه بهداشتی از طریق سیستم آنلاین و پایش های دوره ای   
•  تلاش در جهت کاهش مصرف مواد و  انرژی در کارخانه نظیر استفاده از تجهیزات الکتریکی و لامپهای کم مصرف ، استفاده از سیستم آبیاری قطره ای ، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری  ، نصب سیستم هوشمند برای مصرف آب و ...