پروژه مونوریل

 

الف) مشخصات فنی واگنهای مونوریلبازگشت