پروژه پکیجینگ و ساخت توربوکمپرسور
در این پروژه توربوکمپرسورهای پالایشگاهی و گازی توسط شرکت مپنا لکوموتیو مونتاژ می شوند.
در پروژه پکیجینگ هر واحد توربوکمپرسور شامل یک مجموعه GTE و یک مجموعه FFS/FUB می باشد. قرارداد مربوط به پکیجینگ شامل تعداد 26 عدد توربوکمپرسور می باشد :

1-توربوکمپرسورهای گازی 2 واحد بوده که تاکنون یک واحد تکمیل شده است
2-توربوکمپرسورهای پالایشگاهی 24 واحد شامل 8 واحد فاز 14 ، 8 واحد فاز 22/24 و 8 واحد فاز 13 بوده که تاکنون سه واحد تکمیل شده است

قرارداد ساخت شاسی کمپرسور پالایشگاهی 8 واحد بوده که تمام آنها ساخته و تحویل شده اند
شامل شاسی و انکلوژر بوده که محل قرارگیری توربین می باشد، که پس از مونتاژ قسمتهای الکتریکال و مکانیکالGTE قسمت
مربوطه روی شاسی و انکلوژر به سایت محل استفاده فرستاده شده و در آنجا توربین نیز روی شاسی قرار گرفته و از طریق شفت رابط به کمپرسور کوپل شده و ایجاد فشار می نماید.
مجموعه FFS وظیفه اطفا حریق چهار واحد FUB ، LOU ، GTE و CMPRESSOR را از طریق کپسول های CO2 که بوسیله لوله های رابط به مجموعه های مذکور متصل می گردد را عهده دار می باشد.

مجموعه FUB شامل اسکید سوخت بوده که وظیفه سوخت رسانی به توربین را بر عهده داشته و دارای دو قسمت
1-آماده سازی سوخت
2-کنترل و پاشش سوخت می باشد

 

بازگشت