اين پروژه، دومين پروژه در راستای بومی‌سازیِ سيستمِ کنترلِ لکوموتیو در شرکت مپنا مي¬باشد. در پروژۀ اول، الگوریتم کنترلی استخراج و شبیه¬سازی شده و نتایج حاصل از آن با مقایسه با تست¬های ميدانی تاييد شد. پروژۀ حاضر (دوم) گامی اساسی در تحقق هدف نهايي است که با استفاده از محصولات آن، شرکت مپنا قادر به پیاده¬سازی سيستمِ کنترلِ بسیاری از لکوموتيوهای ديزل الکتریک خواهد بود.
با صرفنظر از مسائل مانيتورینگ و اينترلاکینگ و اتوماسيون موجود در لکوموتیوها که به راحتی توسط انواع PLCها قابل اجراست، شرکت مپنا با در دست داشتن کنترلرِ سيستمِ رانشِ لکوموتیو (هدف اين پروژه) مي¬تواند سيستمِ کنترلِ لکوموتیو خود را برای لکوموتیوهای ديزل الکتریک معرفی و در انواع لکوموتیوهای در اين نوع پیاده¬سازی کند. از آنجاييکه کنترلر موتور ديزل بوسيله ديزل¬ساز و به همراه موتور ارائه مي¬شود، لذا دستیابی به دانش طراحی و ساخت سيستم کنترلِ رانشِ لکوموتیو، گامی اساسی و مهم در بومی سازی سيستمِ کنترلِ لکوموتیو در کشور است. محصول اين پروژه برای انواع لکوموتیو های ديزل الکتریک AC و DC قابل استفاده است.


بازگشت