پروژه: شناسایی و شبيه­سازی الگوريتم کنترل سيستم رانش لکوموتیو ER24PC

در سيستم رانش لکوموتيوهای ديزل الکتريک AC ، تجهيزات مختلفی مانند موتور ديزل، ژنراتور سنکرون، سيستم تحريک، پل يکسوساز، اينورتر سه‌فاز، موتورهای ترکشن، چاپر DC ، مدار crowbar ، مقاومت ترمز ديناميک، سيستم تامين برق واگنها و برق داخلی وجود دارند که هر کدام از آنها فرايند کنترلی پيچيده مختص به خود را دارند که سيستم کنترل بايد آنها را مديریت و کنترل کند. بعلاوه در لکوموتيوها، علاوه بر تجهيزات مربوط به سيستم رانش، تجهيزات ديگری نيز وجود دارد که سيستم کنترل ملزم به کنترل و يا به عبارت صحيح‌تر، فعال­سازی يا غير فعال­سازی آنهاست. اين تجهيزات شامل ترمز مکانيکی، سيستم­های مختلف تهويه سرمايشی و گرمايشی، سيستم هوای فشرده، تجهيزات جانبی ديزل، سيستم  ATP (در صورت وجود)، سيستم مونيتورينگ و... مي­شود که البته اکثر آنها کنترل‌کننده محلی خود را دارند.

در اين پروژه يک الگوریتم کنترلی برای لکوموتیوهای ديزل الکتریک AC طراحی و ارائه شد. از طرف ديگر سيستم رانش اين گونه لکوموتیوها در محیط شبیه­سازی پیاده­سازی شد که مشخصات اين سيستم رانشِ پیاده­سازی شده دقیقا منطبق با تجهيزات سيستم رانشِ لکوموتيو ER24 مي‌باشد. سپس الگوریتم کنترلی مورد نظر، بر سيستم رانش پیاده­سازی شده اعمال گردید. در ادامه، نتايج حاصل از شبیه­سازی با نتايج حاصل از تست­های ميدانی مقایسه گرديد. از آنجاييکه اين نتايج با همديگر انطباق دارند مي­توان ادعا نمود که الگوریتم کنترلی ارائه شده صحيح بوده و لذا هدف اين پروژه که دستیابی به الگوریتم کنترلی لکوموتیوهای ديزل الکتریک AC بوده است محقق گرديده است. در نتیجه الگوریتم کنترلی لکوموتیوهای دیزل الکتریک AC بدست آمده است و لذا پژوهشگران مپنا آماده برای گام برداشتن در جهت طراحی و ساخت سيستم کنترل لکوموتيو بر مبنای نتايج حاصل از این پروژه هستند.

شبیه­سازی انجام گرفته بسیار دقيق و جزئی بوده و عملا تمام فرايندهای سيستم رانش از سریع‌ترین آنها که سوئيچينگ IGBTهای درون اينورترهاست تا کندترین فرايندها که رفتار ديناميکی لکوموتیو (بار ترکشن موتورهاست) می­باشد را در نظر مي­گیرد. با توجه به اينکه اين پروژه به عنوان گام اوليه در جهت طراحی و ساخت سيستم کنترل اين گونه لکوموتيوهای پیشرفته مد نظر مي­باشد، لذا کليۀ تجهيزات سيستم رانش که در اين پروژه شبیه­سازی شدند بر اساس مدل­هايي با نهايت جزئیات به کار گرفته شده­اند و هيچ گونه ساده­سازی صورت نگرفته است.


بازگشت