پروژه "مهندسی معکوس و استخراج پارامترهای دینامیکی لکوموتیو ER24PC  از طریق مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی"

هدف از انجام این پروژه، مدل‌سازی و تحلیل دینامیکی لکوموتیو ER24PC جهت استخراج پارامترهای دینامیکی آن از طریق مهندسی معکوس بوده است. برای این منظور نرم‌افزار SIMPACK که دارای ماژول تحلیل دینامیکی ریلی می‌باشد و به جهت قدرت فوق‌العاده در انجام تحلیل دینامیکی لکوموتیوها، مورد استفاده قرار گرفته است. برای استخراج موقعیت مراکز جرم و ممان اینرسی نیز با استفاده از نرم‌افزارهای مدل‌سازی CAD، هر یک از اجزاء اصلی مانند فریم بوژی، بدنه و ... بطور جداگانه مدل‌سازی شدند. سپس کلیه مشخصات دینامیکی دیگر از جمله مشخصات اجزاء مختلف سیستم تعلیق تعیین و دسته‌بندی و مدل دینامیکی لکوموتیو ایجاد شد. مدلهای مسیر نیز بر اساس استاندارد  EN 14363 و مشخصات خطوط ریلی ایران ایجاد شد.

شبیه‌سازی دینامیکی و تحلیل نتایج نیز با هدف بررسی ديناميكي طولي، بررسی ديناميكي جانبي، بررسی ديناميكي عمودی، بررسی پایداری در مسیر مستقیم و پدیده هانتینگ، بررسی راحتی سفر و شتاب وارده بر تجهیزات، تحلیل نیروهای وارده بر اجزای قطار برای تحلیل تنش و خستگی، بررسی بارهای استاتیکی و تحلیل مدیریت وزن با آنالیز  پیش بار، تحلیل گاباری لکوموتیو، آنالیز شتاب و نیرو های وارده بر اساس استاندارد UIC 518 و بررسی نرخ سایش لکوموتیو ER24PC انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

بازگشت