در اين پروژه، با ارائه چارچوبي براي پروژه‌هاي انتقال تكنولوژي موجود در شركت لكوموتيو مپنا از طريق موردكاوي پروژه انتقال تکنولوژی ساخت لكوموتيو زيمنس (ER24PC )، به بررسي نقاط ضعف و قوت چارچوب آن پروژه پرداخته شد و چارچوب بهتري براي اين قبيل پروژه‌ها ارائه گردید.

در بخش اول پروژه، به بررسي تعاريف، مفاهيم و فرايند انتقال تكنولوژي پرداخته شد. همچنين مدل‌هاي مختلف انتقال تكنولوژي و موانع و مشكلات پروژه‌هاي انتقال تكنولوژي مورد بررسي قرار گرفت كه در پيشنهاد و انتخاب يك مدل بهينه فرآيندي با رويكرد كل چرخه عمر و در نظر گرفتن دانش حاصل از بررسي مدل‌هاي انتقال تكنولوژي كمك ‌کرد. هدف پروژه، اتخاذ يك مدل فرآيندي برای شركت لكوموتيو مپنا بود تا در مديريت موانع و مشكلات برنامه‌ريزي و پياده‌سازي پروژه انتقال تكنولوژي ياري نماید. در نهايت بخشي نيز به آشنايي با پروژه انتقال تكنولوژي ساخت لكوموتيوهاي مسافري از شركت زيمنس اختصاص یافت.

در بخش دوم پروژه، با توجه به مرور ادبيات انجام شده در فاز اول، يكي از چارچوب‌هاي مديريت پروژه‌هاي انتقال تكنولوژي انتخاب گردید و پس از توسعه و تكميل مدل با استفاده از موردكاوي و از طريق پرسشنامه، به بررسي انطباق مدل پرداخته شد و مدل فعلي مديريت پروژه‌هاي انتقال تكنولوژي را در شركت لكوموتيو مپنا بدست آمد. اين كار از طريق مصاحبه در مورد پروژه لكوموتيو زيمنس تكميل و در نهايت، در بخش سوم با مطالعه و تحليل نتايج بدست آمده به بررسي موانع و مشكلات، ارائه راهكارها و اصلاح مدل پرداخته و چارچوب اصلاح شده (آنچه بايد باشد) ارائه گردید.

بازگشت