شماره ملی: نام پدر:   :نام و نام خانوادگی اطلاعات فردی
محل تولد: محل صدور: شماره شناسنامه:   تاریخ تولد:
لغایت: :از تاریخ انجام داده: وضعیت نظام وظیفه
نوع معافیت معافیت
نام و نام خانوادگی همسر مجرد: وضعیت تاهل
تاریخ ازدواج شغل همسر متاهل
تاریخ تولد: -1 تعداد فرزندان
تاریخ تولد: -2
تاریخ تولد: -3
تاریخ تولد: -4
وضعیت مسکن: دین
آدرس محل سکونت
کدپستی تلفن همراه:   تلفن منزل:
معدل کتبی خاتمه شروع گرایش رشته تحصیلی نام مرکز آموزش تحصیلات اطلاعات تحصیلی
            دوره متوسطه
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری
مکالمه
Speaking
نوشتن
Writing
خواندن
Lisening/Reading
درجه مهارت آشنایی به زبان
ضعیف متوسط خوب عالی
ضعیف متوسط خوب عالی
ضعیف متوسط خوب عالی
زبان خارجه
ضعیف متوسط خوب
توانایی کار با نرم افزار
ضعیف متوسط خوب
توانایی کار با نرم افزار آشنایی کار با کامپیوتر
دارای گواهینامه تاریخ خاتمه تاریخ شروع مدت دوره به ساعت نام موسسه آموزش دهنده عنوان دوره دوره های آموزشی
لطفا سوابق کاری خود را به ترتیب از آخرین شغل ذکر نمایید
آدرس و شماره تماس حقوق دریافتی عنوان شغل نام موسسه تا تاریخ از تاریخ