شرح فعالیت های امور مهندسی جوش

1. فرآيند (Process )

  •  تنظيم اسناد و مدارک جوشکاری يا تکنيکهای مرتبط که بعنوان مدارک مرجع توسط ساير واحدها استفاده می شود.
  • تهيه نمونه هايی برای نشان دادن روش صحيح آماده سازی جوشکاری وتميزکاری.
  • مديريت مواد مصرفی جوش.
  • معرفی مواد مصرفی جديد و نظارت برکيفيت و هزينه های آن.
  • همراهی وکمک به دپارتمان خريد در مذاکره با تامين کنندگان از نظر کيفی و قيمت.
  •  توجيه سرمايه گذاری در جوشکاری.
  • بازبينی شاخص های توليد مرتبط با جوشکاری.

که شامل دو شاخص اصلی می باشد:

الف. شاخص کيفی

1.1.ساعتهای بلااستفاده پرسنل.

1.2.تعداد عدم تطابق ها.

1.3.ميزان موفقيت جوشکاران در تست .

ب. شاخص های توليدی

2.1.متوسط فلز جوش رسوب داده شده درساعت.

2.2.ميزان مصرف قرقره جوش در هفته و برای هرجوشکار.

2.3. آگاهی از ارزش فرآيندهای به کار گرفته شده.

2. تحقیق و توسعه (R&D )

2.1. حل مشکلات ارائه شده از دپارتمانهای مختلف در کوتاه مدت که شامل موارد ذیل می باشد:

2.1.1. تحقيق برای پارامترهای جديد جوشکاری.

2.1.2. تعريف پروسسهای ويژه برای جوشکاری فولادهای متفاوت ياجديد با موارد قبلی به همراه مستندات مربوطه.

2.1.3. تعريف فرآيندهای ساخت.

2.1.4. تهيه مدارک با سهولت کاربرد درتوليد.

2.1.5. تحقيق درمورد مسائل ايمنی جهت بهبود ايمنی جوشکاران.

2.1.6. مطالعات متنوع مرتبط با جوش و بررسی مشخصات فنی واستاندارد.

2.1.7. در نظرگرفتن خواستهای مشتری.

2.2. تحقيقات بلند مدت

2.2.1. تحقيق برای روشها و مواد جوشکاری جديد.

2.2.2.معرفی رويه های جديد.

2.2.3.اطمينان از کنترل بهتر همه روشهای استفاده شده توسط پرسنل مرتبط.

2.2.4. درک بهتر فولادها ومواد استفاده شده.

2.2.5. تحقيق در خصوص بهبود اعوجاج.

3. توسعه و ارتقاء روش های جوشکاری

3.1. راه اندازی و نوآوری در زمينه جوشکاری.

3.2. برقراری ارتباط با سازمانهای مختلف و جمع آوری وگلچين اطلاعات مرتبط از مجله های تخصصی و آرشيو آنها.

3.3. آرشيو اطلاعات آماری.

3.4. حفظ اسناد کاری و تجربيات و تنظيم و آرشيو آنها جهت استفاده ديگران.

3.5. حضور در دوره های آموزشی و مطالعه جهت حفظ سطح مهندسی جوش با آخرين پيشرفت ها.

4. اجراء

4.1. حل مشکلات ايجاد شده درحين ساخت.

4.2. حضور و دخالت درتمام مراحل طراحی، پروسس، تجهيزات و ساخت.

4.3. تهيه پروسه های تعميری.

4.4. مديريت تجهيزات جوشکاری (اسقاط، تعمير ونگهداری، وتصميم خريد و......)

4.5. مديريت گاز محافظ جوشکاری.

4.6. حفظ و توسعه مهارت جوشکاران وتوسعه جوشکاران چند مهارتی.

4.7. نمايش ثبات فعاليتهای جوشکاری.

4.8. تنظيم و توجيه تمامی درخواستهای استثناء در ارتباط با جوشکاری.

5. آموزش

5.1. آموزش عملی و تئوری لازم برای تطبيق پذيری کارکنان با کار در نظر گرفته شده و شرايط کارگاه.

5.2. تعريف و برنامه ريزی آموزشهای عملی و تئوری جوشکاران و ارزيابی آنها.

5.3. استاندارد کردن فعاليتهای جوشکاری.

5.4. آموزش پرسنل مرتبط با جوش مثل: طراحی، بازرسی، مهندسی و .....

5.5. مديريت فنی مرکز آموزش جوشکاری.

5.6. برنامه ريزی وپيش بينی اقداماتی جهت آموزش های مفيد برای گسترش همه کاره بودن و تطبيق پذيری پرسنل بطوريکه بتوانند در مهارتهای مختلف کار کنند مثل: مونتاژ، جوشکاری و تاب گيری.

6. بازرسی  

6.1. قبل ازساخت.

6.1.1. کنترل تاييد مواد مصرفی جوشکاری.

6.1.2. کنترلPQR .

6.1.3. کنترل مدل.

6.1.4. کنترل تاييد صلاحیت جوشکاران مطابق آيتمهای ذيل:

6.1.4.1. تعيين نوع اتصال.

6.1.4.2. انتخاب پارامترهای جوشکاری.

6.1.4.3. جوشکاری تست پليت.

6.1.4.4. مشخص کردن نمونه های آزمايش.

6.1.4.5. بررسی نتايج آزمايش.

6.1.4.6. آرشيو نمونه آزمايش و گزارش آن.

6.2. در حين ساخت

6.2.1. اطمينان از اجرای دستور العملها با يک برنامه ريزی منسجم يا بازرسی های غير مترقبه از کارگاه.

6.2.2. اطمينان ازاجرای نيازهای کيفی قرارداد و اقدام اصلاحی در مواقع لازم .و اين بدان معناست که می تواند فعاليتهای توليدی را متوقف و آموزش مجدد را برای پرسنل توليدی در مرکز آموزش درخواست کند.

6.2.3. ياری سرپرستان کارگاه در بکارگيری پرسنل در بهترين شرايط مطابق با توانايی آنها و اين امر می بايستی با در نظر گرفتن کارهای سخت و مشکل و سطح کيفی مورد انتظار آنها باشد.

6.2.4. نظارت درخصوص ايمنی تجهيزات و تذکر در مورد فعاليتهای حادثه ساز و در صورت امکان ارائه راه حل.

6.2.5. مداخله در تفسير فيلم در موارد خاص بعنوان مشاور.

6.2.6. دريافت گزارشهای مختلف بازرسی و بررسی آنها.

6.2.7. بايگانی تمام گواهينامه جوشکاران.

6.2.8. تهيه تمام رويه های بازرسی برای قبل و حين و بعد از ساخت.

6.2.9. نماينده کيفی در استقرار سيستم تضمين کيفيت.

6.2.10. بررسی گواهينامۀ مواد مصرفی جوش وکنترل آناليز و خواص مکانيکی و انجام تستهای کاربردی برای تاييد و يا عدم آن و آرشيو تمامی مدارک مرتبط.

بازگشت